string(540) "SELECT a.id,a.name,a.images,a.trademark,u.name AS unit,a.minorder,a.page_id,a.price,a.oprice
				FROM products a
        LEFT JOIN pages b ON b.id=a.page_id
        LEFT JOIN taxonomy u ON u.id=a.unit_id AND u.type='product_unit'
				WHERE a.status=1 AND b.status=1 AND a.taxonomy_id IN (SELECT id FROM taxonomy WHERE type='product'
        AND (lft BETWEEN (SELECT lft FROM taxonomy WHERE id=41) AND (SELECT rgt FROM taxonomy WHERE id=41))
        ORDER BY lft) GROUP BY a.page_id ORDER BY a.featured"
Nhập dữ liệu & Dịch vụ xử lý dữ liệu

Top Sản Phẩm

Top nhà cung cấp hàng đầu

Nhà xuất bản

Sản phẩm gợi ý cho bạn

Xây dựng & bất động sản
 
sanhanggiatot.net
 • MAIN MEMU
 • Dịch vụ phát triển công thông tin điện tử
 • MAIN MEMU
 • Thiết kế đồ họa kĩ thuật số